Creation of the concept of zero point method in teaching mathematics

Tomáš Lengyelfalusy, Dalibor Gonda

Abstract


Pupils learn different calculating algorithms. The effective use of learned algorithms requires creativity in their application to solve diverse tasks. To achieve this goal, it is necessary to create a concept of the calculating algorithm for pupils. The present paper describes a method of creating a zero point method. Teaching of this method is divided into two stages. In the first stage, the student masters the basic algorithm and becomes familiar with the main ideas of this method, while in the second stage a student learns how to apply this method with some modifications in other types of tasks. In our article we present the application of zero point method in solving quadratic inequalities.


Keywords


concept creation; method of zero point; algorithm; pupils understanding

Full Text:

PDF

References


Bušek, I. Řešené maturitní úlohy z matematiky. Praha: SPN. 1985.

Šedivý, O., Ďuriš, V., Fulier, J. Konštruktivizmus vo vyučovaní matematiky. In. Veda-vzdelávanie-prax - 2 diel: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra, UKF 2007, p. 319-323, ISBN 978-80-8094-203-8.

Fulier, J., Šedivý, O. Motivácia a tvorivosť vo vyučovaní matematiky. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre. 2001.

Hejný, M. Teória vyučovania matematiky 2. Bratislava: SPN. 1991.

Odvárko, O. Metody řešení matematických úloh. Praha: SPN. 1990.

Turek, I. Didaktika. Bratislava: Iura Edition. 2008.

Hošková-Mayerová, Š., Rosická, Z. Programmed learning. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 31, p. 782-787, 2012 DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.12.141.

Ďuriš, V.: Prečo začleňovať počítačové programy do vyučovania. In. Technológia vzdelávania: vedecko-pedagogický časopis, ISSN 1335-003X, Vol. 6, 2005
DOI: http://dx.doi.org/10.23755/rm.v36i1.466

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Tomáš Lengyelfalusy, Dalibor Gonda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ratio Mathematica - Journal of Mathematics, Statistics, and Applications. ISSN 1592-7415; e-ISSN 2282-8214.